IMG_3106

کافه‌گردی: قهوه‌خانه حاج علی درویش درست در مرکز بازار تهران اواسط راسته ساعت‌فروش‌ها انتهای یک بن‌بست کوتاه یک مغازه قدیمی در محیط بسیار کوچک قرار دارد. محیطی برای ایستادن فقط یک نفر برای تهیه چای که برای نوشیدن آن بایست در امتداد بازار ایستاد. با…

کافه‌گردی: قهوه‌خانه حاج علی درویش 26/شهریور/1396